Zarządzenie Nr 231/2010

Burmistrza Słubic

z dnia  30 grudnia 2010 r.

 

               w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w     Słubicach.

 

Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późniejszymi zmianami), oraz art. 6 ust. 2, ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z 1997 r. ze  zmianami )  nadaję regulamin Straży Miejskiej w Słubicach.

 

                                               ROZDZIAŁ I

 

                                       Postanowienia ogólne

 

        § 1.  Regulamin określa strukturę organizacyjną, zadania i zakres uprawnień Straży Miejskiej, obowiązki i uprawnienia strażników Straży Miejskiej, zasady gospodarki finansowej i postanowienia końcowe.

 

       § 2.  1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)  Burmistrzu- należy przez to rozumieć: Burmistrz Słubic.

2)  Komendancie-należy przez to rozumieć-Komendant Straży Miejskiej.

3)  Straży-należy przez to rozumieć- Straż Miejska w Słubicach

 

       § 3. 1. Straż jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania  zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą w strukturze Urzędu  Miejskiego w Słubicach na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z  1997 roku ze zmianami) i aktów wykonawczych do ustawy,

3) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. ze zmianami ) i aktów wykonawczych do ustawy.

4) innych ustaw i aktów prawa miejscowego.

 

       § 4.  Terenem działania Straży jest obszar Gminy Słubice.

 

       § 5.  1. Straż używa pieczęci podłużnej o treści:

Straż Miejska ul. Akademicka 1 69-100 Słubice

2. Funkcjonariusze i pracownicy administracyjni używają pieczęci imiennych z podaniem imienia, nazwiska i funkcji.

 

       § 6. Wzory dystynkcji, stopni służbowych Straży, oraz wzory, zasady przyznawania,  używania i rozliczania umundurowania określają oddzielne przepisy.

 

       § 7.    Nadzór nad działalnością Straży określa  art. 9, ust. 2 ustawy o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z  1997 roku ze zmianami).

 

                                                    ROZDZIAŁ II

 

            Struktura organizacyjna, zadania i zakres uprawnień Straży Miejskiej

 

       § 8. 1. Strażą kieruje Komendant zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji.

2. Komendant jest bezpośrednim przełożonym pracowników Straży.

3. Podczas nieobecności Komendanta Strażą kieruje Zastępca Komendanta Straży lub wyznaczony Kierownik Referatu.

4. W strukturze organizacyjnej  Straży wyodrębnia się:

1) Referat organizacyjny

2) Referat prewencyjny

3) Referat ruchu drogowego i postępowań w sprawach o wykroczenia.

5. Strukturę organizacyjną Straży, o której mowa w ust. 5 przedstawia schemat stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Zakres działania poszczególnych referatów oraz stanowisk pracy określa szczegółowy zakres obowiązków nadawany przez Komendanta.

7. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

 1)zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością,

 2) reprezentowanie Straży na zewnątrz,

8.Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w formie poleceń służbowych oraz pism.

 

       § 9. Komendant, w trybie określonym przez Burmistrza, składa pisemne sprawozdanie  z realizacji zadań wykonywanych przez Straż oraz przekazuje Burmistrzowi  informacje o stanie porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Słubice.

 

 

       § 10.  Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

 

 

       § 11. Straż realizując zadania ustawowe, oraz wynikające z aktów prawa miejscowego:

1. Współpracuje z Policją na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydanym z upoważnienia ustawy o strażach gminnych, realizując ustalenia podjęte przez Burmistrza z Komendantem Powiatowym Policji w Słubicach,

2. Współpracuje z innymi służbami, instytucjami oraz organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury Narodu Polskiego.

 

                                      ROZDZIAŁ III

 

                     Obowiązki i uprawnienia strażników Straży Miejskiej

 

 

        § 12. 1. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia strażników określa ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ze zmianami.

 2. Pracę w Straży świadczyć może osoba spełniająca wymogi określone w ustawie o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ze zmianami.

3. Komendant w celu ustalenia przydatności kandydatów do pracy w Straży kieruje ich na obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne oraz  sprawdzian umiejętności fizycznych.

 

       § 13.  Stanowiska, zaszeregowanie, postępowanie dyscyplinarne, nagradzanie i wymagania kwalifikacyjne strażników i pracowników Straży regulują przepisy dotyczące zasad wynagradzania, wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych oraz ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ze zmianami.

 

 

       § 14. Bieżące szkolenie strażników odbywa się według programu opracowanego przez Komendanta, z uwzględnieniem założeń programowych i metodycznych określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

                                                  ROZDZIAŁ IV

 

 

                                                  Patrole  Straży

 

 

       § 15.  1. Patrol składa się z dwóch Strażników wykonujących powierzone zadania w wyznaczonym rejonie, zgodnie z planem pracy.

2.   Patrolami kieruje Komendant, który wyznacza patrole zmotoryzowane i piesze.

3.  Patrole są wyposażone w środki łączności i zobowiązane do utrzymania stałej łączności z Dyżurnym Straży na stanowisku kierowania.

4.  Patrole działają na podstawie wydanych na odprawie dyspozycji wykorzystując wiedzę specjalistyczną i własne doświadczenie.

5.  Komendant za pośrednictwem Dyżurnego Straży lub osobiście może przekazać dodatkowe polecenia, które patrole wykonują niezwłocznie i powiadamiają  o ich wynikach.

6. Wszelkie odstępstwa od wykonania zadań ustalonych na odprawie są dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z Komendantem.

7.   Patrole zmotoryzowane w celu wykonania zadań mogą oddalić się od pojazdów po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Dyżurnemu Straży i takim zabezpieczeniu pojazdów, aby były one gotowe do natychmiastowego podjęcia działań.

8.  Każdorazowe użycie pojazdu służbowego jako pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym musi być poprzedzone zgłoszeniem na stanowisko kierowania do Dyżurnego Straży, odnotowane w notatce służbowej z przebiegu służby i notatniku służbowym.

9.   Na wniosek  osoby kontrolowanej każdorazowo po przeprowadzeniu wobec niej czynności, a szczególnie po dokonaniu kontroli osobistej, patrol sporządza w dwóch egzemplarzach protokół czynności przeprowadzonych wobec  osoby   kontrolowanej

/ Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu/. Oryginał przekazuje osobie kontrolowanej a kopię dołącza do notatki służbowej z przebiegu służby.

 

 

       § 16.  1. Patrolem kieruje  Dowódca Patrolu wyznaczony przez Komendanta.

2.  Dowódca Patrolu:

 

1)   odpowiada za działanie lub zaniechanie działania patrolu,

2)   koordynuje działania patrolu bezpośrednio w terenie i współdziała z Dyżurnym na stanowisku kierowania,

3)   nadzoruje oraz odpowiada za wykonanie czynności służbowych przez podległych mu Strażników.

4)   zapewnia sprawny przepływ informacji z innymi patrolami i Dyżurnym Straży.

5) w razie konieczności może żądać bezpośrednio od Komendanta, lub za pośrednictwem Dyżurnego Straży wsparcia działań patrolu dodatkowymi siłami i środkami.

            

 

                                                  ROZDZIAŁ  V

 

                                      Zasady gospodarki finansowej

 

       § 17. 1. Straż prowadzi działalność finansową według zasad obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Słubicach.

2. Podstawą działalności finansowej Straży jest roczny plan dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzany przez Burmistrza.

 

 

                                      ROZDZIAŁ VI

 

                             Postanowienia końcowe

 

       § 18. Dokonywanie zmian w Regulaminie Straży następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania, na wniosek Komendanta.

 

       §  19.    Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi.

 

       §  20.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.