Wykaz aktów prawnych regulujących działanie Straży Miejskiej
 1. Ustawa o strażach gminnych. (Dz.U.Nr 123 poz.779 z 29.08.1997 r.)
 2. Ustawa o zmianie ustawy o strażach gminnych. (Dz. U. 2003 Nr 130, poz. 1190) z dnia 12 czerwca 2003 r.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.Nr 112, poz. 713 z 29.07.1998)
 4. Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu i zasad uznawania pojazdów straży gminnych za pojazdy uprzywilejowane (Dz.U.Nr 34, poz.192 z 6.03.1998 r.)
 5. Zarządzenie Ministra Łączności w sprawie zasad korzystania z częstotliwości radiowych przez straże gminne (miejskie). (M.P.Nr 34, poz.326 z 8.05.1997 r.)
 6.  Rozporządzenie MSWiA w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym. (Dz.U.Nr 90, poz.179 z 26.10.2000 r.)
 7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. (Dz.U.Nr 174, poz. 1431 z dnia 15.10.2002 r.)
 8.  Rozporządzenie Rady Ministrów  z 24 listopada 2003r. w spawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – TARYFIKATOR
 9. Rozporządzenie MSWiA z dnia grudnia 2002r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego – PUNKTY
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności. (Dz.U.Nr 84, poz. 536 z 16.06.1998 r.)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. (Dz.U. z dnia 12 października 1990 r. poz. 70 nr 410)
 12. Rozporządzenie MSWiA z 14.04.98 r.w sprawie zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi oraz zakresu, w jakim Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami i udziela im pomocy (Dz.U.Nr 49, poz.3094 z 14.04.1998 r.)
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu fachowego nadzoru i pomocy udzielanej tym strażom.
 14. Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). (Dz.U.Nr 161, poz.1108 z 18.12.1998 r.)
 15. Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 roku).
 
 
Wykaz aktów pomocniczych  
 1.  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (Dz.U.Nr 12, poz. 114 z póź. zmianami)
 2.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie.
 3.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)
 4.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35, poz. 230, z późn. zm.)
 5.  Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kół. (Dz.U.Nr 5, poz.64 z 4.01.2000 r.)
 6. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. (Dz.U.Nr. 53, poz. 563)
 7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszjącymi przepisy ruchu drogowego. (Dz.U.Nr. 52, poz. 329, z późn. zm.) 8.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie. (Dz.U.Nr 25, poz. 117)
 9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 622, z późn. zm.)
 10. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. (Dz.U.Nr 49, poz. 196, z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz.U.Nr 111, poz. 724, z późn. zm.)
 12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U.Nr 89, poz. 414, z późn. zm.)
 13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późn. zm.)
 14.  Rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6, poz. 33, z późn. zm.)
 15.  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U.Nr 106, poz. 680, z późn. zm.)
 16. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. (Dz.U.Nr 51, poz. 297, z późn. zm.)
 17. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach. (Dz.U.Nr 55, poz. 248, z późn. zm.)
 18. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. (Dz.U.Nr 114, poz. 492 z późn. zm.)