Przywilej czy konieczność ?

Szanowni Państwo,

Zdecydowana większość kierowców traktuje z dużym szacunkiem osoby niepełnosprawne i ich uprawnienia do parkowania na specjalnie wyznaczonych miejscach parkingowych. Są też jednak tacy którym wydaje się, że to oni są najważniejsi i nie zważając na uciążliwości jakie mogą spowodować dla osób niepełnosprawnych parkują na wyznaczonych dla nich miejscach.
Przypominamy, że miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych są oznakowane znakiem pionowym D-18a wraz z tabliczką T-29 umieszczoną pod tym znakiem oraz znakiem poziomym P-24 czyli namalowanym białą farbą symbolem osoby niepełnosprawnej, oznaczającym miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Prawidłowe jest również oznakowanie tylko znakiem poziomym P-24. W naszym mieście miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych są dodatkowo z inicjatywy Burmistrza Słubic pomalowane na kolor niebieski. Wyklucza to możliwość pomyłki.

image004

Przywilej parkowania w takich miejscach przysługuje posiadaczom kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, kierujących pojazdami i przewożących osoby posiadające karty parkingowe oraz pracownikom placówek zajmujących się rehabilitacją, opieką lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek . Karta taka powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu.

Przypominamy, że karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. zachowują ważność do 30 czerwca 2015 r. Po tym terminie tracą ważność również karty wydane wcześniej na czas nieokreślony. Aby złożyć wniosek o wydanie nowej karty parkingowej należy zgłosić się osobiście do właściwego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie z nowymi przepisami karta parkingowa przysługuje:

– osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
– osobie niepełnosprawnej która nie ukończyła 16 roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
– placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Nowe karty wydawane są na czas określony:

– osobom niepełnosprawnym maksymalnie na 5 lat
– placówkom które mają podopiecznych na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Odpowiedzialność karna za nieuprawnione zajęcie miejsca do parkowania:

Za nieuprawnione parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi grzywna w wysokości 500 zł i 5 pkt. karnych.

Ponadto za posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową grozi grzywna w wysokości 300 zł.

Za posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne nieuprawnione parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej grozi grzywna w wysokości 800 zł i 5 pkt. karnych.

Jeżeli jesteście Państwo świadkami nieuprawnionego parkowania na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod bezpłatne numery telefonów 986 i 997.

Pamiętajmy, że przywilej parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych to nie jest szczęście ani wygrany los na loterii. Zajmując w sposób nieuprawniony miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych narażamy Je na wiele uciążliwości związanych z Ich ograniczeniami ruchowymi. Nierozważnym i roztargnionym kierowcom którzy o tym zapomnieli zwracajmy uwagę, informujmy Straż Miejską i Policję aby takich przypadków w naszym otoczeniu było coraz mniej.

Wiesław Zackiewicz
Komendant Straży Miejskiej

 

BEZPIECZNY PIESZY

Szanowni Państwo!

Dbając o Państwa bezpieczeństwo, szczególnie podczas poruszania się w pasie drogowym po zmroku i poza terenem zabudowanym, zakupiliśmy 300 kamizelek odblaskowych i przekażemy je nieodpłatnie wszystkim chętnym pieszym i rowerzystom którzy zgłoszą się po nie w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Akademickiej 1.
Akcja nieodpłatnego przekazywania kamizelek ma na celu zachęcenie Państwa do używania elementów odblaskowych w sytuacjach gdy wymaga tego Wasze bezpieczeństwo na drodze. Pamiętajmy, że pieszy lub rowerzysta posiadający elementy odblaskowe jest widoczny już z odległości 130-150 m, natomiast bez elementów odblaskowych z 20-30m.
Piesi i rowerzyści bardzo często mylą dwa pojęcia : widzieć i być widocznym. Sądzą, że jeżeli widzą nadjeżdżający z przeciwka pojazd lub jego światła to i kierujący pojazdem ich widzi. To duży błąd !!! światła mijania oświetlają drogę najwyżej na 40-50 m, a gdy doliczymy do tego czas reakcji kierowcy i złe warunki atmosferyczne, kierowca może nie zdążyć w porę właściwie zareagować.
Życząc Państwu bezpiecznego poruszania się po drodze zapraszam do naszej siedziby po odbiór kamizelek odblaskowych.

Wiesław Zackiewicz
Komendant Straży Miejskiej
 

Bocian w mieście !!!

Szanowni Mieszkańcy!

Od kilku dni otrzymujemy od Państwa informacje telefoniczne dotyczące bociana który przebywa w różnych rejonach miasta. Według niektórych z Państwa bocian jest podobno chory.
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie bocianem oraz troskę o jego zdrowie i jednocześnie informujemy, że na naszą prośbę lekarz weterynarii przeprowadził ocenę stanu zdrowia bociana i stwierdził, że jest on w dobrej kondycji i nic mu nie dolega. Ptak przebywa na podwórkach i skwerach w mieście z tego powodu, ze jest przez mieszkańców dokarmiany.
Apelujemy do Państwa aby bociana nie dokarmiać, wtedy w poszukiwaniu pożywienia powróci na swoje naturalne stanowiska żerowania.
 

Rozpoczynamy kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych

Straż Miejska podobnie jak w latach poprzednich rozpoczyna właśnie kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych. Strażnicy Miejscy na podstawie upoważnienia Burmistrza Słubic w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli.
Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla Naszego zdrowia. Najczęściej spalane są stare meble, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, kartony i folie. Jest to dość powszechny proceder który w myśl Ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny.
Straż Miejska w Słubicach przypomina, że w trakcie podejmowania interwencji mogą być pobierane /jeżeli zajdzie taka konieczność/ próby popiołu z pieców które zostaną poddane analizie.
Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie działań profilaktyczno- edukacyjnych w tym zakresie. Dlatego też funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas kontroli będą informowali o szkodliwości spalania odpadów i wręczali opracowaną przez Straż Miejską ulotkę dotyczącą tej problematyki.
Zwracamy się również z prośbą do mieszkańców Gminy Słubice o zgłaszanie do Straży Miejskiej pod bezpłatny numer tel: 986 przypadków spalania odpadów. Zapewniamy, że wobec każdego zgłoszonego przypadku zostanie przeprowadzona interwencja funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
 

Wszystkich Świętych 2013

W dniu 1 listopada 2013 r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w obrębie ulic: Sportowa, Obozowa, Rzepińska i Kupiecka. Zmiany te spowodowane są znacznym wzrostem natężenia ruchu w okolicach cmentarza, oraz zapewnieniem ciągłości ruchu w dniu Wszystkich Świętych.
W dniu 1 listopada dojazd do parkingów położonych wokół cmentarza i bazaru odbywać się będzie ul. 1-go Maja i ul. Kupiecką, a wyjazd ul. Sportową, a dalej Rzepińską, Obozową i Folwarczną. Fragment ul. Sportowej na odcinku od drogi brukowej na cmentarz do skrzyżowania z ul. Obozową i Rzepińską będzie ulicą jednokierunkową.
Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej z drogą brukową prowadzącą bezpośrednio do cmentarza już od godzin popołudniowych 31 października zostanie ustawiony posterunek Policji i Straży Miejskiej który będzie regulował ruch pojazdów wjeżdżających na parking przy cmentarzu. Bezpośrednio do cmentarza dojechać będą mogły tylko osoby niepełnosprawne i starsze. Wyjazd z tego parkingu odbywać się będzie w kierunku ul. Sportowej utwardzonym i oznakowanym zjazdem za Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu pojazdów i pieszych w obrębie cmentarza prosimy Państwa o pozostawianie pojazdów na parkingach wokół bazaru
i przemieszczanie się na cmentarz pieszo. Poprawi to znacznie płynność ruchu w okolicach samego cmentarza, skróci czas dotarcia na groby bliskich i powrót do domów, oraz ułatwi pracę służb porządkowych.
 

Posprzątaj ! Ja w to wchodzę!!!

Straż Miejska z początkiem maja rozpoczęła program profilaktyczny „Posprzątaj ! Ja w to wchodzę!!!” skierowany do tych właścicieli psów którzy zapominają o obowiązku sprzątania odchodów po swoich pupilach. Celem tego programu jest przypomnienie właścicielom psów o tym, że unikając obowiązku sprzątania narażają na „nieprzyjemne zdarzenia”  innych użytkowników parków, skwerów, ścieżek rowerowych i terenów zielonych. Liczymy na zrozumienie faktu, że parki, skwery i tereny zielone przeznaczone są do odpoczynku i zabawy i jeżeli już wyprowadzamy tam nasze pieski to po nich sprzątajmy.
Program rozpoczyna się pokazem filmu „Mój Przyjaciel Rex” dla dzieci biorących udział w programie. Film ten w bardzo przystępny i humorystyczny sposób przekazuje informacje dla dzieci, jak zachować się w trakcie ataku niebezpiecznych psów, jak należy traktować zwierzęta i jakie obowiązki ciążą na ich właścicielach. Następnie trzecioklasiści słubickich szkół podstawowych wraz ze Strażnikami Miejskimi malują farbami do graffiti na chodnikach, przy wejściach do parków, obok skwerów i terenów zielonych znaki „Posprzątaj ! Ja w to wchodzę!!!”. W trakcie akcji dzieci rozdają również informatory Straży Miejskiej dotyczące obowiązków właścicieli zwierząt domowych. Liczymy również na to, że informacje jakie dzieci uzyskają w trakcie zajęć przekażą rodzicom i znajomym. Wszystkie dzieci biorące udział w programie otrzymują od nas kamizelki odblaskowe do bezpiecznego poruszania się pieszo po chodnikach i poboczach dróg oraz  jazdy na rowerze. Mamy nadzieję, że prowadzony przez Straż Miejską program profilaktyczny przyczyni się do poprawy czystości słubickich skwerów, parków i terenów rekreacyjnych.

SPRZĄTAJMY PO NASZYCH CZWORONOŻNYCH PUPILACH

Szanowni Państwo!

Zwierzęta które utrzymujemy w domu to nie tylko przyjemność ale też obowiązek. Wielu właścicieli psów w naszym mieście notorycznie nie przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania zwierząt.
Podstawowym obowiązkiem właściciela psa jest sprzątanie odchodów po swoim pupilu. Nie mniej ważnym obowiązkiem jest prowadzanie psa na uwięzi /smyczy/ bez względu na to czy pies jest duży czy mały, groźny czy też łagodny.
Psy ras niebezpiecznych powinny być wyprowadzane w kagańcach. Zwracamy również uwagę Państwa na umieszczanie przy obrożach znaczka identyfikacyjnego otrzymywanego w Urzędzie Miejskim przy rejestracji psa. Taki identyfikator w sytuacji gdy zwierzę się zagubi powoduje, że łatwo możemy ustalić jego właściciela, nie musimy odwozić psa do schroniska i przekazujemy go bezpośrednio właścicielowi. Przypominamy również posiadaczom psów którzy trzymają je na uwięzi w sposób stały, że możliwe jest to tylko przez 12 godzin w ciągu doby, a linka czy łańcuch nie mogą być krótsze niż 3 metry.
Właścicielom psów zabrania się też ich wyprowadzania w miejsca zabaw dzieci (place, boiska, skwery itp.) oraz szczucia lub doprowadzania ich do stanu w którym mogą stać się niebezpieczne. Bardzo ważnym elementem utrzymywania psów jest ich systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Brak szczepień w przypadku pogryzienia może powodować szereg komplikacji z odpowiedzialnością sądową włącznie dla jego właściciela.
Kolejny raz prosimy właścicieli psów o odpowiedzialność za posiadane zwierzęta. Wszystkim nam będzie się lepiej żyło w mieście czystym i zadbanym, gdzie nie czyhają na nas przykre niespodzianki pozostawione przez psy na chodnikach czy w parkach.
Informujemy, że Strażnicy Miejscy będą z całą surowością karać właścicieli psów którzy nie będą stosowali się do obowiązujących w tym zakresie przepisów porządkowych. Mamy nadzieję, że właściciele zwierząt będą odpowiedzialnymi opiekunami swoich pupili i nie będziemy musieli stosować sankcji karnych zbyt często.

Straż Miejska w Słubicach

Kolejny agresywny pies na terenie miasta

W godzinach porannych 14 lutego 2013 r. patrol Straży Miejskiej schwytał na ulicy Staszica agresywnego psa który atakował mieszkańców / między innymi dzieci idące do szkoły/. Pies został przetransportowany do schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich. Obecnie trwa procedura ustalenia właściciela zwierzęcia, po zakończeniu której osoba odpowiedzialna za popełnienie wykroczenia /nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierząt/ zostanie ukarana wysoką grzywną w drodze mandatu karnego. Przypominamy, że wypuszczanie psów wolno, bez dozoru poza nieruchomość oraz wyprowadzanie bez smyczy jest zabronione.

Potrącony pies

W dni 11.02.2013 r. około godz. 15.30 Patrol Straży Miejskiej przejął na ulicy Konstytucji 3-go Maja potrąconego przez samochód psa. Zwierzę zostało przetransportowane do lekarza weterynarii i poddane badaniom. W wyniku tych badań stwierdzono, że pies jest tylko niegroźnie poobijany a urazy spowodowane wypadkiem nie zagrażają jego zdrowiu i życiu. Jeżeli rozpoznają Państwo psa na zdjęciu prosimy poinformować właściciela o możliwości odbioru psa od lekarza weterynarii za pośrednictwem Straży Miejskiej.

 

Kolejna lekcja profilaktyczno-wychowawcza

W dniu 22.01.2013 r. w Siedzibie Straży Miejskiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu profilaktycznego z dziećmi przebywającymi na półkoloniach w Szkole Podstawowej nr 2. Zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa dzieci w czasie ferii zimowych oraz podczas nieobecności rodziców. Maluchy zapoznały się również z siedzibą Straży Miejskiej, zadaniami strażników oraz sprzętem wykorzystywanym w naszej pracy. Wszystkie dzieci otrzymały opracowane przez SM biuletyny „Bezpieczna i spokojna zima” oraz samozaciskowe opaski odblaskowe.

Wszystkim dzieciom życzymy udanych i bezpiecznych ferii zimowych.